Onze oudercommissie!


De oudercommissie (oc) bestaat uit een aantal ouders van KDV Hupsakee (minimaal 3 en maximaal 7). De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om samen met ons de kwaliteit van de opvang te bewaken én te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen. Tevens spelen zij een rol bij het verbeteren van de communicatie naar ouders.

 

Doel van de oudercommissie

 • De belangen van de kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;
 • Te adviseren ten aanzien van de kwaliteit;
 • Het bevorderen van de communicatie tussen het dagverblijf, de oudercommissie en de ouders;
 • De betrokkenheid van ouders bij het dagverblijf te vergroten;
 • Gebruik maken van hun adviesrecht in verschillende aangelegenheden.


Als kinderdagverblijf zijn wij verplicht om de oudercommissie in de gelegenheid te stellen om advies uit te brengen over elk voorgnomen besluit wat de organisatie betreft, inzake:

 • De uitvoering van het kwaliteitsbeleid;
 • Pedagogisch beleidsplan;
 • Voedingsaangelegenheden;
 • Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid;
 • Openingstijden;
 • Wijzigen van de klachtenregeling;
 • Wijzigen van de prijs van de kinderopvang.

Naast de verplichting van het kinderdagverblijf om advies te vragen over bovenstaande aangelegenheden is de oudercommissie ook bevoegd om het dagverblijf ongevraagd over deze onderwerpen te adviseren.


Oudercommissie voor overige ouders


De oudercommissie komt een aantal keer per jaar bijeen. Er zijn vaste agendapunten die elke keer terugkomen, maar daarnaast kunnen allerlei punten ter tafel komen. Zo ook punten die ingebracht worden door overige ouders. De oudercommissie vergadering wordt geleidt door de voorzitter van de oudercommissie. Alle overige ouders worden via de mail geïnformeerd over de activiteiten en de vergaderingen (notulen) van de oudercommissie.

 

De oudercommissie organiseert eens per jaar een uitstapje naar een speeltuin om zo de contacten met én onder ouders te bevorderen. Ook behoort het organiseren van een thema avond tot de mogelijkheden.

 

De leden van de oudercommissie zijn:

Janneke Krechting (voorzitter en aanspreekpunt voor ouders) telefonisch te bereiken via 06-15171167

Alina Lemmens

Nathalie Notermans

Joëlle Loog

Anouk Didderen

Diana Gilissen-Qorayshi

 

Wil je ook meepraten, denken, organiseren en adviseren?

Laat ons dit weten via de mail of neem via bovenstaand telefoonnummer contact op met de voorzitter van onze oc.